Política de cookies
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ACEPTAR

El Consell Valencià de Cultura està compost per vint-i-un membres, elegits per majoria de dos terços del nombre de dret de diputats de les Corts Valencianes i nomenats pel President de la Generalitat Valenciana entre les persones de prestigi rellevant o de reconegut mèrit intel·lectual dins l’àmbit cultural valencià proposades pels grups parlamentaris. Els membres del Consell són nomenats per un període de sis anys i poden ser elegits novament. Tenen dret a assistir, amb veu i vot, a les reunions del Ple del Consell i a les de les comissions a què pertanyen; i amb veu però sense vot, a la resta de comissions.

El President de la Generalitat Valenciana nomena per decret el President del Consell Valencià de Cultura entre els seus membres, després de l’audiència prèvia d’aquests, i també en decreta la separació del càrrec.

Són competències del President: la representació legal de la institució; convocar, fixar l’orde del dia, presidir i moderar-ne les reunions del Consell; dirigir tots els seus organismes i dependències; ordenar els pagaments; vetlar pel compliment dels acords del Ple i de la Comissió de Govern; qualsevol altra facultat de règim intern o d’administració que no estiga atribuïda al Ple del Consell o a la Comissió de Govern.