Ple

Estàs en: Inici CVC Organització Ple

El Ple del Consell Valencià de Cultura és l’òrgan màxim de decisió de la institució. Totes les qüestions que afecten la cultura valenciana queden reservades a la seua decisió. l’integren la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria i la resta dels membres de la institució.

 • Funcions del Ple
 • Funcionament
 1. Elaborar el reglament d’organització i funcionament, i les seues possibles modificacions, i elevar-lo al Consell de la Generalitat perquè l’aprove.
 2. Aprovar la memòria anual.
 3. Aprovar l’avantprojecte de despeses de la institució, les seues possibles modificacions i la liquidació i elevar-lo al Consell de la Generalitat.
 4. Aprovar els dictàmens i els informes que haja d’emetre la institució d’acord amb allò que es disposa en els articles 5 i 6 de la Llei del CVC.
 5. Proposar a la Presidència de la Generalitat la distinció d’aquelles persones, entitats o institucions que, pel seu treball o per una provada dedicació a l’estudi, la defensa o la promoció de la cultura valenciana, se n’hagen fet mereixedores.
 6. Aprovar els plans o programes d’actuació per a cada exercici econòmic.
 7. Constituir les comissions o ponències d’acord amb allò que es preveu en l’article 22 de la Llei del Consell Valencià de Cultura, i designar-ne les persones components i les presidències.
 8. Aprovar el règim ordinari de reunions, i, quan pertoque, el de les reunions de les comissions o ponències.
 9. Fer propostes de nomenament i de remoció dels representants del CVC o de les vocalies que per norma corresponga en els organismes o entitats fixats per llei o reglament.
 10. Proposar al Consell de la Generalitat l’aprovació de la plantilla de personal al servei de la institució, i la seua estructura orgànica.
 11. Les altres que la Presidència de la Generalitat, les Corts Valencianes o el Consell de la Generalitat li encarreguen.
 12. Aprovar o rebutjar els acords i les decisions que li traslladen les diverses comissions.
 13. Aprovar l’elecció de la Vicepresidència, de la Secretaria i de les quatre persones membres de la Comissió de Govern, i la verificació que s’han complit les causes de cessament i d’incompatibilitats previstes.
 14. Qualsevol altra que li atribuïsquen la Llei del Consell Valencià de Cultura i el present Reglament d’organització i funcionament.

A més, el Ple del CVC, a iniciativa de la majoria absoluta de les persones membres presents en la reunió, i a fi de vetlar per la defensa i la promoció dels valors culturals i lingüístics valencians, podrà elaborar aquells informes o dictàmens que considere escaients.

Pel que fa al funcionament, el Ple del Consell Valencià de Cultura es reuneix en sessions ordinàries i extraordinàries:

 • Les sessions ordinàries tindran lloc d’acord amb el calendari que, anualment, presentarà la Presidència al Ple perquè siga aprovat i publicat. El Ple ha de reunir-se almenys trimestralment en un dels deu últims dies del mes que corresponga. El convocarà la Presidència amb indicació de data i hora.
 • Les sessions extraordinàries es convocaran a iniciativa de la Presidència, de la Comissió de Govern o a proposta raonada d’una tercera part de les persones membres integrants.

Enllaços d’interés