Comissions

La comissió de Govern

La Comissió de Govern està integrada pel president, el vicepresident i el secretari del Consell, i quatre membres d’aquest. Els càrrecs de la Comissió de Govern es trien cada tres anys, llevat del president, el vicepresident i el secretari, i poden ser reelegits.

Les competències de la Comissió de Govern són les següents:

  1. Elaborar l’avantprojecte anual de despeses.
  2. Elaborar el projecte de memòria anual.
  3. Dirigir i controlar l’execució del pressupost del CVC i preparar-ne la liquidació.
  4. Determinar la tramitació dels escrits i les peticions dirigides a la institució.
  5. Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa, dins dels límits legals i pressupostaris.
  6. Disposar les despeses pròpies dels serveis del Consell, dins dels límits legals i pressupostaris.
  7. Resoldre aquelles qüestions que siguen sotmeses a consideració pel president i que no estiguen atribuïdes al Ple del Consell.
  8. Qualsevol atra competència que li atribuïsca la Llei del Consell Valencià de Cultura o aquest Reglament d’Organització i Funcionament, i la resta que no estiguen atribuïdes a cap òrgan específic.
  9. Informar el president de les Corts Valencianes i la Presidència de la Generalitat Valenciana de les activitats i funcionament del Consell Valencià de Cultura.

Presidenta en funcions:
Dolors Pedrós Company
Secretari:
Jesús Huguet Pascual
Vocals:
Gerardo Muñoz Lorente
Ana Noguera Montagud
Rosana Pastor Muñoz