Política de cookies
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ACEPTAR

LA COMISIÓ DE GOVERN

La Comissió de Govern està integrada pel president, el vicepresident i el secretari del Consell, i quatre membres d’aquest. Els càrrecs de la Comissió de Govern s’elegixen cada tres anys, llevat del president, el vicepresident i el secretari, i poden ser reelegits.

Les competències de la Comissió de Govern són les següents:
a) Elaborar l’avantprojecte anual de despeses.
b) Elaborar el projecte de memòria anual.
c) Dirigir i controlar l’execució del pressupost del CVC i preparar-ne la liquidació.
d) Determinar la tramitació dels escrits i les peticions dirigides a la institució.
e) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa, dins dels límits legals i pressupostaris.
f) Disposar les despeses pròpies dels serveis del Consell, dins dels límits legals i pressupostaris.
g) Resoldre aquelles qüestions que siguen sotmeses a consideració pel president i que no estiguen atribuïdes al Ple del Consell.
h) Qualsevol atra competència que li atribuïsca la Llei del Consell Valencià de Cultura o aquest Reglament d’Organització i Funcionament, i la resta que no estiguen atribuïdes a cap òrgan específic.
i) Informar al president de les Corts Valencianes i a la Presidència de la Generalitat Valenciana de les activitats i funcionament del Consell Valencià de Cultura.


Membres

Presidente: Molt Il·lustre Sr. Santiago Grisolía
Vicepresidente: Il·lustre Sra. Petra Mª Pérez Alonso-Geta
Secretario: Il·lustre Sr. Jesús Huguet Pascual
Vocales: Il·lustre Sra. Ángeles López Artiga
Il·lustre Sra. Ana Noguera Montagud
Il·lustre Sra. Dolors Pedrós Company
Il·lustre Sr. Joaquín Santo Matas

Grups de treball

Grup de treball sobre els incendis forestals

Aprovat pel Ple de 28 de novembre per a estudiar actuacions de la institució amb vista contribuir a la concienciació social del problema.