Membres

Estàs en: Inici CVC Membres

El Consell Valencià de Cultura està compost per 21 membres. A proposta dels grups parlamentaris de Les Corts, son triats per majoria de dos terços de diputats i nomenats pel president de la Generalitat entre persones de prestigi rellevant o de reconegut mèrit intel·lectual. Son nomenats per un període de sis anys i poden ser reelegits. Tenen dret a assistir, amb veu i vot, a les reunions del Ple i a les de les comissions a què pertanyen; i amb veu però sense vot, a la resta de comissions.

El president del CVC el nomena per decret el president de la Generalitat entre els membres de la institució, després de l’audiència prèvia d’aquests, i també en decreta la separació del càrrec.

Membres