La Presidència

Estàs en: Inici CVC Organització La Presidència

La Presidència de la Generalitat nomenarà per decret la Presidència del CVC, entre les seues persones membres, després de l’audiència prèvia d’aquestes, i també en decretarà el cessament.

Son competències de la presidència del CVC:

  • Representar legalment la institució.
  • Convocar, fixar l’ordre del dia, presidir i moderar les reunions.
  • Dirigir tots els seus organismes i dependències del CVC.
  • Ordenar els pagaments.
  • Vetlar pel compliment dels acords del Ple i de la Comissió de Govern.
  • Proposar la concessió de medalles del CVC a les persones o entitats que hagen contribuït de forma meritòria a la cultura i la ciència valencianes. La Presidència elevarà les propostes al Ple, a títol individual o replegant les iniciatives plantejades per les comissions de treball.
  • Proposar al Ple l’aprovació de les persones membres i del secretari o secretària de cada comissió.
  • Informar el Ple i la Comissió de Govern sobre les activitats de cada comissió i del compliment eficaç de les obligacions d’aquestes.
  • Remoure les persones membres que falten injustificadament a més de tres comissions consecutives.
  • Qualsevol altra facultat de règim intern o d’administració que no estiga atribuïda al Ple o a la Comissió de Govern.

La presidenta en funcions del CVC és Dolors Pedrós

La presidenta en funcions del CVC és Dolors Pedrós.