Ocupació pública

Estàs en: Inici Ocupació pública

►ACORD de 20 de desembre de 2022, del Ple del Consell Valencià de Cultura, pel qual es convoca el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places previstes en la Resolució de 15 de setembre de 2022, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública de la institució per a l’any 2022 pel que fa als processos d’estabilització previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

► Correcció d’errors.

Convocatòria 23/22: A2-04-02 Superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació de l’administració de la Generalitat. Escala Tècnics de fons documentals.

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2024, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual s’aprova la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació de l’Administració de la Generalitat. Escala tècnica de fons documentals, convocatòria 23/22.

► RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació de l’Administració de la Generalitat. Escala tècnica de fons documentals, convocatòria 23/22.

Convocatòria 24/22 Cos integració Llei 4/2021 C2-03-01 Serveis auxiliars de manteniment de l’administració de la Generalitat. Correspon a Llei 10/2010.

Anunci de l’Acord de 26 d’abril de 2024, de la comissió de selecció de la convocatòria 24/22, del procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, per a cobrir una plaça del cos d’integració Llei 4/2021, servicis auxiliars de manteniment prevista en la Resolució de 15 de setembre de 2022, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública de la institució per a l’any 2022.

► RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2024, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual s’aprova la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos d’integració de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, a l’empara de la Llei 4/2021 C2-03-01, corresponent a la convocatòria 24/22 i la composició de la comissió de selecció. [2024/1623].

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2023, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos d’integració Llei 4/2021, C2-03-01, serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, corresponent a la Llei 10/2020, convocatòria 24/22.

Convocatòria 25/22 APF-01-01 Servei de suport general de l’administració de la Generalitat. Escala Subalterns.
  1. Descarregue i emplene el següent document PDF: Full d’autobaremació OPE 2022.
  1. Envie’ns el PDF emplenat i signat adjuntant també la documentació que acredite la informació declarada en el mateix a la següent adreça de correu electrònic: cvc@gva.es indicant en l’assumpte del missatge la convocatòria corresponent.