Comissions

Estàs en: Inici CVC Organització Comissions

Les comissions són òrgans informatius i de treball. El Ple del Consell Valencià de Cultura, a proposta del president i d’acord amb la Comissió de Govern, o per iniciativa de la tercera part dels membres, aprova les comissiones permanents i temporals que considere oportunes per a la preparació dels estudis, informes o dictàmens que hagen de ser sotmesos posteriorment a la consideració dels ògans de govern.

  • Comissions permanents
  • Comissions temporals

Són les creades per a fins concrets i s’extingeixen a l’acabament del treball encomanat; en la pràctica n’hi ha de dos tipus:

  • Les ponències, que es creen al si del Ple del Consell i l’informen directament.
  • Els grups de treball, que es creen dins les comissions permanents. Els seus informes han de ser aprovats per la comissió matriu i, posteriorment, pel Ple.