Avís legal

Estàs en: Inici Avís legal

Propietat intel·lectual de la web
Copyright © 2002-2004, Consell Valencià de Cultura. Tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat del Consell Valencià de Cultura.
Correspon a aquesta institució l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Condicions par a la reproducció parcial
La reproducció parcial d’aquesta web està subjecta a les següents condicions:
· Que se’n faça menció expressa com a font d’informació.
· Que es realitze amb ànim d’obtindre la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a un ús distint de l’individual o privat.
· Que cap contingut inclòs en aquesta web no siga modificat de cap manera.
· Que cap element disponible en aquesta web no siga emprat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de continguts que l’acompanyen.
· Que siga comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, al Consell Valencià de Cultura i a la seua vegada, s’obtinga l’autorització certificada de l’empresa per a dita reproducció.
· Que els elements reproduïts no vagen a ser cedits posteriorment a tercers o s’instal·len en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

Confidencialitat de les dades
El Consell Valencià de Cultura es compromet a mantindre la confidencialitat de les dades dels seus clients, usuaris i visitants i a complir amb tots els requisits legals en vigor.
D’acord amb allò establert en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Consell Valencià de Cultura es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-los i a adoptar les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. En conseqüència:
· Les dades recollides a través de formularis, correus electrònics i altres vies seran destinades, únicament i exclusiva, als fins indicats en el formulari que l’usuari òmpliga.
· No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.
· No contactarem amb cap usuari si no és estrictament necessari per al servici requerit.
Vosté té dret a obtindre la informació de dites dades, rectificació, cancel·lació i oposició que l’assistixen, enviant-nos un e-mail.

Responsabilitat amb els enllaços
El paper dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és només informatiu. El Consell Valencià de Cultura rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines web. Les eventuals referències que es realitzen en la web del Consell Valencià de Cultura a qualsevol producte, servici, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguen de titularitat de tercers no constituïx ni implica suport, patrocini o recomanació per part del Consell Valencià de Cultura.

Responsabilitat sobre seguretat
El Consell Valencià de Cultura no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que puguen derivar-se del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena al Consell Valencià de Cultura.

Responsabilitat dels continguts de la web
El Consell Valencià de Cultura rebutja la responsabilitat que es derive de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los on vulga, a eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva.
El Consell Valencià de Cultura rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàginas web i, per tant, no elaborada pel Consell Valencià de Cultura o no publicada amb el seu nom.
El Consell Valencià de Cultura no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguen sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la seua versió electrònica publicats en la seua pàgina web.
El Consell Valencià de Cultura no es responsabilitza de l’ús que els menors facen de la web. La institució no és responsable que els continguts de la web puguen ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se’n del correcte ús d’una eina com Internet i acompanyar els menors en les seues sessions.