Política de cookies
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ACEPTAR

EL PLE

El Ple del Consell Valencià de Cultura és l’òrgan màxim de decisió de la institució. Totes les qüestions que afecten la cultura valenciana queden reservades a la seua decisió. l’integren la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria i la resta dels membres de la institució.

Polseu ací per a veure la composició actual del Ple.

Competències

a) Elaborar el Reglament d’Organització i Funcionament, i les seues possibles modificacions, i elevar-lo al Govern Valencià perquè l’aprove.
b) Aprovar la memòria anual.
c) Aprovar l’avantprojecte de despeses de la institució perquè s’eleve al Govern Valencià, i també les possibles modificacions i la liquidació d’aquest.
d) Aprovar els dictàmens i els informes que haja d’emetre la institució d’acord amb allò que es disposa en els articles 5 i 6 de la Llei del Consell Valencià de Cultura.
e) Proposar al President de la Generalitat Valenciana la distinció d’aquelles persones, entitats o institucions, les quals, per llur treball o per llur provada dedicació a l’estudi, la defensa o la promoció de la cultura valenciana, se n’hagen fet mereixedores.
f) Aprovar els plans o programes d’actuació per a cada exercici econòmic.
g) Constituir les comissions o ponències d’acord amb allò que es preveu en l’article 22 de la Llei del Consell Valencià de Cultura, i designar-ne els components i els presidents.
h) Aprovar el règim ordinari de reunions, i, quan pertoque, el de les reunions de les comissions o ponències.
i) Fer propostes de nomenament i de remoció dels representants del CVC o dels vocals membres que per norma corresponga en els organismes o entitats fixats per Llei o Reglament.
j) Proposar al Govern Valencià l’aprovació de la plantilla de personal al servei de la institució, i la seua estructura orgànica.
k) Qualsevol altre que li atribuïsquen la Llei del Consell Valencià de Cultura i el present Reglament d’Organització i Funcionament.
l) Les altres que el President de la Generalitat Valenciana, les Corts Valencianes o el Govern Valencià li encarreguen.
m) Aprovar o rebutjar els acords i les decisions que li traslladen les diverses comissions.
n) Entre altres competències atribuïdes al Ple del Consell es pot senyalar l’elecció del Vicepresident, del Secretari i dels quatre membres de la Comissió de Govern, i la verificació del fet que s’hagen complit les causes de cessament i d’incompatibilitats previstes.
o) El Ple té, també, la potestat d’elaborar el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Valencià de Cultura i elevar-lo per a la seua aprovació al Govern Valencià, de conformitat amb l’article 17 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i l’article 38 de la Llei 5/1993, de 30 de desembre, del Govern Valencià.

A més, el Consell Valencià de Cultura, a iniciativa de la majoria absoluta dels membres presents en la reunió, i a fi de vetlar per la defensa i la promoció dels valors culturals i lingüístics valencians, podrà elaborar aquells informes o dictàmens que considere escaients.

Funcionament

Pel que fa al funcionament, el Ple del Consell Valencià de Cultura es reuneix en sessions ordinàries i extraordinàries:

  • Les reunions ordinàries tenen lloc d’acord amb el calendari que, anualment, presenta el President al Ple per a la seua aprovació i publicació. Tot i que reglamentàriament el Ple ha de reunir-se trimestralment, en la pràctica, es reuneix mensualment.
  • Es convoquen reunions extraordinàries del Ple i de la Comissió de Govern quan ho decideix el President, o a proposta raonada d’una tercera part dels membres integrants de l’òrgan corresponent. Els acords s’adopten per majoria dels presents, llevat dels casos previs