Política de cookies
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ACEPTAR

EL PLE

El Ple del Consell Valencià de Cultura és l’òrgan màxim de decisió de la institució. Totes les qüestions que afecten la cultura valenciana queden reservades a la seua decisió. l’integren la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria i la resta dels membres de la institució.

Polseu ací per a veure la composició actual del Ple.

Funcions del Ple

a) Elaborar el reglament d’organització i funcionament, i les seues possibles modificacions, i elevar-lo al Consell de la Generalitat perquè l’aprove.
b) Aprovar la memòria anual.
c) Aprovar l’avantprojecte de despeses de la institució, les seues possibles modificacions i la liquidació i elevar-lo al Consell de la Generalitat.
d) Aprovar els dictàmens i els informes que haja d’emetre la institució d’acord amb allò que es disposa en els articles 5 i 6 de la Llei del CVC.
e) Proposar a la Presidència de la Generalitat la distinció d’aquelles persones, entitats o institucions que, pel seu treball o per una provada dedicació a l’estudi, la defensa o la promoció de la cultura valenciana, se n’hagen fet mereixedores.
f) Aprovar els plans o programes d’actuació per a cada exercici econòmic.
g) Constituir les comissions o ponències d’acord amb allò que es preveu en l’article 22 de la Llei del Consell Valencià de Cultura, i designar-ne les persones components i les presidències.
h) Aprovar el règim ordinari de reunions, i, quan pertoque, el de les reunions de les comissions o ponències.
i) Fer propostes de nomenament i de remoció dels representants del CVC o de les vocalies que per norma corresponga en els organismes o entitats fixats per llei o reglament.
j) Proposar al Consell de la Generalitat l’aprovació de la plantilla de personal al servei de la institució, i la seua estructura orgànica.
k) Les altres que la Presidència de la Generalitat, les Corts Valencianes o el Consell de la Generalitat li encarreguen.
l) Aprovar o rebutjar els acords i les decisions que li traslladen les diverses comissions.
m) Aprovar l’elecció de la Vicepresidència, de la Secretaria i de les quatre persones membres de la Comissió de Govern, i la verificació que s’han complit les causes de cessament i d’incompatibilitats previstes.
n) Qualsevol altra que li atribuïsquen la Llei del Consell Valencià de Cultura i el present Reglament d’organització i funcionament.

A més, el Ple del CVC, a iniciativa de la majoria absoluta de les persones membres presents en la reunió, i a fi de vetlar per la defensa i la promoció dels valors culturals i lingüístics valencians, podrà elaborar aquells informes o dictàmens que considere escaients.

Funcionament

Pel que fa al funcionament, el Ple del Consell Valencià de Cultura es reuneix en sessions ordinàries i extraordinàries:

  • Les sessions ordinàries tindran lloc d’acord amb el calendari que, anualment, presentarà la Presidència al Ple perquè siga aprovat i publicat. El Ple ha de reunir-se almenys trimestralment en un dels deu últims dies del mes que corresponga. El convocarà la Presidència amb indicació de data i hora.
  • Les sessions extraordinàries es convocaran a iniciativa de la Presidència, de la Comissió de Govern o a proposta raonada d’una tercera part de les persones membres integrants.