EL PLE

El Ple del Consell Valencià de Cultura és l’òrgan màxim de decisió de la institució. Totes les qüestions que afecten la cultura valenciana queden reservades a la decisió del Ple del Consell. Està integrat pel President, el Vicepresident, el Secretari i tots els altres membres de la institució.

Polse ací per a veure la composició actual del Ple.

Competències

a) Elaborar el Reglament d’Organització i Funcionament, i les seues possibles modificacions, i elevar-lo al Govern Valencià perquè l’aprove.
b) Aprovar la memòria anual.
c) Aprovar l’avantprojecte de despeses de la institució perquè s’eleve al Govern Valencià, i també les possibles modificacions i la liquidació d’aquest.
d) Aprovar els dictàmens i els informes que haja d’emetre la institució d’acord amb allò que es disposa en els articles 5 i 6 de la Llei del Consell Valencià de Cultura.
e) Proposar al President de la Generalitat Valenciana la distinció d’aquelles persones, entitats o institucions, les quals, per llur treball o per llur provada dedicació a l’estudi, la defensa o la promoció de la cultura valenciana, se n’hagen fet mereixedores.
f) Aprovar els plans o programes d’actuació per a cada exercici econòmic.
g) Constituir les comissions o ponències d’acord amb allò que es preveu en l’article 22 de la Llei del Consell Valencià de Cultura, i designar-ne els components i els presidents.
h) Aprovar el règim ordinari de reunions, i, quan pertoque, el de les reunions de les comissions o ponències.
i) Fer propostes de nomenament i de remoció dels representants del CVC o dels vocals membres que per norma corresponga en els organismes o entitats fixats per Llei o Reglament.
j) Proposar al Govern Valencià l’aprovació de la plantilla de personal al servei de la institució, i la seua estructura orgànica.
k) Qualsevol altre que li atribuïsquen la Llei del Consell Valencià de Cultura i el present Reglament d’Organització i Funcionament.
l) Les altres que el President de la Generalitat Valenciana, les Corts Valencianes o el Govern Valencià li encarreguen.
m) Aprovar o rebutjar els acords i les decisions que li traslladen les diverses comissions.
n) Entre altres competències atribuïdes al Ple del Consell es pot senyalar l’elecció del Vicepresidente, del Secretario i dels quatre membres de la Comissió de Govern, i la verificació del fet que s’hagen complit les causes de cessament i d’incompatibilitats previstes.
ñ) El Ple té, també, la potestat d’elaborar el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Valencià de Cultura i elevar-lo per a la seua aprovació al Govern Valencià, de conformitat amb l’article 17 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i l’article 38 de la Llei 5/1993, de 30 de desembre, del Govern Valencià.

A més, el Consell Valencià de Cultura, a iniciativa de la majoria absoluta dels membres presents en la reunió, i a fi de vetlar per la defensa i la promoció dels valors culturals i lingüístics valencians, podrà elaborar aquells informes o dictàmens que considere escaients.

Funcionament

Pel que fa al seu funcionament, el Ple del Consell Valencià de Cultura es reunix en sessions ordinàries i extraordinàries:

  • Les reunions ordinàries tenen lloc d’acord amb el calendari que, anualment, presenta el President al Ple per a la seua aprovació i publicació. Tot i que reglamentàriament el Ple ha de reunir-se trimestralment, en la pràctica, es reunix mensualment.
  • Es convoquen reunions extraordinàries del Ple i de la Comissió de Govern quan ho decidix el President, o a proposta raonada d’una tercera part dels membres integrants de l’òrgan corresponent. Els acords s’adopten per majoria dels presents, llevat dels casos previs