Notícies

Estàs en: Inici Notícies EL CVC REP EL SECRETARI AUTONÒMIC DE CULTURA

EL CVC REP EL SECRETARI AUTONÒMIC DE CULTURA

Consell Valencià de Cultura, València, 25 de gener de 2016.

El secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, ha exposat este matí davant del Ple del Consell Valencià de Cultura els �dotze vectors�, en la seua expressi�, de la nova política cultural, concretats en: 1) procediment de selecció i nomenament de responsables d’institucions culturals
amb adequació a una normativa de bones pràctiques, amb independència política i amb
llibertat d’acció per a dur a terme el programa o projecte en funció del qual hagen estat
elegits; 2) aprovació d’un pla estratègic de cultura, fruit de consultes amb tots els
sectors implicats (experts, professionals del sector, agents econòmics, institucions) i
d’un pacte per la cultura; 3) canvis legislatius, referits als reglaments interns de diverses
institucions, com l�IVAM, el Consorci de Museus o el Palau de les Arts; 4) Aband� de
la pol�tica cultural basada en subvencions; 5) millorar els �rgans de govern de les
institucions culturals; 6) una pol�tica d�inversions realista, orientada a mantenir els
grans contenidors culturals existents, sense inversions en la construcci� de nous, ja que
alguns dels existents no s�utilitzen adequadament, i a m�s el deute generat no podr�
liquidar-se fins al 2020; 7) obrir les entitats i contenidors culturals a la societat;
orientaci� a crear nous p�blics; 8) foment de la llengua i la cultura pr�pies; coordinaci�
de totes les administracions per a dur les manifestacions culturals a tot el territori;
projecci� a l�exterior dels creadors i productors culturals valencians (pres�ncia en fires,
etc.) i pres�ncia en �rgans culturals d�abast estatal; 9) estudi de noves formes de
mecenatge i de finan�ament; 10) coordinaci� entre institucions per a impulsar diversos
plans: de foment del cinema i l�audiovisual valenci�, pla de promoci� del llibre i la
lectura, gesti� de biblioteques p�bliques, modernitzaci� de la gesti� del patrimoni
documental; 11) revisi� de la Llei de patrimoni cultural valenci�, nou Reglament
d�arqueologia, Llei de museus; 12) extensi� de les activitats culturals a tot el territori
valenci�.
Al final de la seua intervenci�, Albert Girona s�ha referit a la necessitat de construir un
relat nou de la cultura valenciana no basat en el que ha qualificat d��ocurr�ncies�, un
treball per al qual ha demanat la col�laboraci� del CVC.
Posteriorment, el Ple de l�entitat ha continuat la seua sessi� ordin�ria, ja sense la
pres�ncia del secretari auton�mic, en la qual ha aprovat un informe sobre la
conveni�ncia de conservar i habilitar alguns dels refugis antiaeris de la guerra civil
encara en bon estat de conservaci�, per tal de preservar la mem�ria hist�rica; un altre
informe sobre drets d�autor i la legislaci� referent a la propietat intel�lectual (a m�s, la
Comissi� Jur�dica est� treballant en un informe sobre la incompatibilitat entre la
percepci� de drets d�autor i el cobrament de pensions per jubilaci�), i un tercer a favor
de recon�ixer a l�Academia Valenciana de la M�sica la qualificaci� d��acad�mia
valenciana�. Finalment el Ple ha aprovat les �bases d�execuci� del r�gim pressupostari,
comptable i de l�administraci� administrativa� per a l�exercici 2016 i un informe
econ�mic d�execuci� del pressupost corresponent al segon semestre de 2015. Tota esta
informaci� ja pot ser consultada en la p�gina web de la instituci�