Procediment de sol·licitud d’informació

Estàs en: Inici Transparència Procediment de sol·licitud d’informació

La Comissió de Govern del Consell Valencià de Cultura, en la seua sessió de 17 de juny de 2019, ha aprovat el PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DEL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA INSTITUCIÓ, per tal de garantir la transparència i el dret d’accés dels ciutadans a la informació del Consell Valencià de Cultura en la seua activitat administrativa i pressupostària, i el Ple en sessió de 26 d’abril de 2021, l’accés a les actes corresponents als òrgans de govern de la institució, que és el següent:

1.- Sol·licitud d’accés a la informació

El procediment per a l’exercici del dret d’accés a la informació pública del Consell Valencià de Cultura, se iniciarà mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud per qualsevol ciutadà, a títol individual o en representació de qualsevol altra organització legalment constituïda, encara que no siga necessari per a la seua tramitació explicitar els motius pels quals es presenta.

La sol·licitud caldrà dirigir-la a la Secretaria del Consell Valencià de Cultura, i haurà d’incloure:

a) La identitat de la persona sol·licitant, amb la seua firma o acreditació de la autenticitat de seua voluntat expressada por qualsevol mitjà.
b) La informació que se sol·licita.
c) La direcció de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions.
d) Si correspon, la modalitat que preferisca per a accedir a la informació sol·licitada.

2.- Causes d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud.

S’inadmetran a tràmit, mitjançant resolució motivada, les sol·licituds:

a) Que es referisquen a informació que estiga en curs d’elaboració o de publicació en general, havent-se d’informar el sol·licitant de l’òrgan responsable així com del termini previst perquè la informació es difonga o estiga disponible.
b) Referides a informació que tinga caràcter auxiliar o de suport com la continguda en esborranys, notes, opinions, resums comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives.
c) Relatives a informació per a la divulgació de la qual siga necessària una acció prèvia de reelaboració, sense que es considere com a reelaboració un tractament informàtic habitual o corrent.
d) Quan la informació no estiga en poder del Consell Valencià de Cultura i es desconega l’òrgan competent per al lliurament de la informació sol·licitada, havent d’indicar-se en la resolució d’inadmissió l’òrgan que es considere que poguera ser el competent.
e) Que siguen manifestament repetitives o tinguen un caràcter abusiu no justificat en la finalitat de transparència perseguida en la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3.- Tramitació de la sol·licitud.

Quan la sol·licitud siga formulada de forma imprecisa o confusa, estiga incompleta per no incloure les dades indicades en l’apartat 1 anterior, no identifique de forma suficient la informació sol·licitada, o, sent presentada en nom d’una altra persona no s’acreditara la seua representació, es requerirà al sol·licitant concedint-li un termini de 10 dies hàbils perquè esmene els defectes observats, amb l’advertiment que el termini de resolució quedarà suspès fins que es produïsca l’esmena de la sol·licitud i que de no esmenar-se dins d’aquest termini se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud.

Si la sol·licitud es refereix a informació que no està en poder del Consell Valencià de Cultura, aquest la remetrà a l’òrgan competent, si el coneguera, i informarà d’aquesta circumstància al sol·licitant.

Quan la informació sol·licitada poguera afectar els drets o interessos de tercers degudament identificats, se’ls concedirà un termini de 15 dies hàbils per a al·legacions. La notificació a tercers del seu dret a formular al·legacions produirà la suspensió automàtica del termini per a resoldre fins a la recepció d’aquestes o, cas de no ser presentades dins del termini concedit, fins al transcurs del termini concedit per a la seua presentació. El sol·licitant haurà de ser informat de la concessió a tercers del tràmit d’al·legacions, així com de la suspensió del termini per a resoldre.

En cas que la informació sol·licitada, fins i tot en poder del Consell Valencià de Cultura, haja sigut elaborada o generada en la seua integritat o part principal per un altre, se li remetrà la sol·licitud a aquest perquè decidisca sobre l’accés.

4.- Resolució.

L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds serà la Presidència del Consell Valencià de Cultura, i haurà de motivar la seua resolució quan denegue l’accés, permeta l’accés malgrat l’oposició d’un tercer, autoritze l’accés parcial o a través d’una modalitat diferent a la sol·licitada.

Les sol·licituds d’accés a la informació pública hauran de resoldre’s i notificar-se al sol·licitant i als tercers afectats que així ho hagen demanat en el termini màxim d’1 mes des de la recepció de la sol·licitud en el Consell Valencià de Cultura. Aquest termini podrà ampliar-se per un altre mes quan el volum o complexitat de la informació sol·licitada el faça necessari, la qual cosa haurà de ser objecte de notificació prèvia al sol·licitant.

Quan, existint oposició d’un tercer, es reconega el dret a accedir a la informació, l’accés material a la informació haurà de condicionar-se al transcurs del termini per a interposar recurs contenciós administratiu sense que s’haguera formalitzat o al fet que haja sigut resolt confirmant el dret a rebre la informació.

Si la informació ja ha sigut publicada, la resolució podrà limitar-se a indicar al sol·licitant com pot accedir a ella.

Transcorregut el termini màxim sense que s’haguera dictat i notificat la resolució la sol·licitant, la sol·licitud s’entendrà estimada. Produït el silenci estimatori existirà l’obligació de proporcionar la informació sol·licitada, llevat que el lliurament de la informació entre en conflicte evident amb altres drets protegits, o que la seua denegació total o parcial vinga expressament imposada en una Llei, supòsits aquests últims en els quals la informació serà entregada prèvia dissociació de les dades, donant compte al sol·licitant sobre aquesta circumstància.

5.- Impugnació.

La resolució de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, posarà fi a la via administrativa, i, conforme a l’article 23.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i a l’article 17.6 de la 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, contra aquesta tan sols cabrà la interposició de recurs contenciós administratiu.