FONAMENTS LEGALS DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

El Consell Valencià de Cultura forma part de les institucions de la Generalitat Valenciana tal com diu l’article 25 de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana:

“Una Llei de les Corts Valencianes establirà les funcions, la composició i l’organització del Consell de Cultura, els membres del qual seran elegits per majoria de dos terços de les Corts Valencianes.”

A banda de les institucions matriu de la Generalitat Valenciana com ara les Corts Valencianes, el President de la Generalitat Valenciana i el Govern Valencià o Consell, només el Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana i el Síndic de Greuges compartixen amb el Consell Valencià de Cultura l’honor d’ésser institucions estatutàries, recollides dins del títol de l’Estatut referit a les institucions de la Generalitat Valenciana.

D’altra banda, la Disposició Addicional Segona de l’Estatut d’Autonomia faculta el Govern Valencià i el Consell Valencià de Cultura a emetre informe sobre l’avantprojecte corresponent de la norma estatal que regule la situació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. A l’empara d’aquesta disposició i de la Llei del Consell Valencià de Cultura, aquesta institució va emetre el corresponent informe, aprovat pel ple en novembre de 1987, relatiu a aquest assumpte.

Tres anys després, desplegant l’article 25 de l’Estatut, les Corts Valencianes van aprovar la Llei 12/1985, de 30 d’octubre, del Consell Valencià de Cultura, la qual regula la institució. Mitjançant el Decret 172/1986, de 29 de desembre, del Govern Valencià, es va aprovar el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Valencià de Cultura. Aquest decret fou derogat pel Decret 43/1990, de 26 de febrer, de Presidència de la Generalitat, pel qual s’aprovà el segon Reglament d’Organització i Funcionament; amb posterioritat, el Decret 55/1993, de 20 d’abril, va aprovar el tercer Reglament del Consell; al capdavall, el Decret 202/1998, de 15 de desembre, del Govern Valencià, aprovà el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Valencià de Cultura actualment vigent.

Llei CVC (PDF)

Reglament CVC (PDF)