Política de cookies
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ACEPTAR

Consell Valenci� de Cultura, Val�ncia, 25 de gener de 2016. El secretari auton�mic de
Cultura, Albert Girona, ha exposat este mat� davant del Ple del Consell Valenci� de
Cultura els �dotze vectors�, en la seua expressi�, de la nova pol�tica cultural, concretats
en: 1) procediment de selecci� i nomenament de responsables d�institucions culturals
amb adequaci� a una normativa de bones pr�ctiques, amb independ�ncia pol�tica i amb
llibertat d�acci� per a dur a terme el programa o projecte en funci� del qual hagen estat
elegits; 2) aprovaci� d�un pla estrat�gic de cultura, fruit de consultes amb tots els
sectors implicats (experts, professionals del sector, agents econ�mics, institucions) i
d�un pacte per la cultura; 3) canvis legislatius, referits als reglaments interns de diverses
institucions, com l�IVAM, el Consorci de Museus o el Palau de les Arts; 4) Aband� de
la pol�tica cultural basada en subvencions; 5) millorar els �rgans de govern de les
institucions culturals; 6) una pol�tica d�inversions realista, orientada a mantenir els
grans contenidors culturals existents, sense inversions en la construcci� de nous, ja que
alguns dels existents no s�utilitzen adequadament, i a m�s el deute generat no podr�
liquidar-se fins al 2020; 7) obrir les entitats i contenidors culturals a la societat;
orientaci� a crear nous p�blics; 8) foment de la llengua i la cultura pr�pies; coordinaci�
de totes les administracions per a dur les manifestacions culturals a tot el territori;
projecci� a l�exterior dels creadors i productors culturals valencians (pres�ncia en fires,
etc.) i pres�ncia en �rgans culturals d�abast estatal; 9) estudi de noves formes de
mecenatge i de finan�ament; 10) coordinaci� entre institucions per a impulsar diversos
plans: de foment del cinema i l�audiovisual valenci�, pla de promoci� del llibre i la
lectura, gesti� de biblioteques p�bliques, modernitzaci� de la gesti� del patrimoni
documental; 11) revisi� de la Llei de patrimoni cultural valenci�, nou Reglament
d�arqueologia, Llei de museus; 12) extensi� de les activitats culturals a tot el territori
valenci�.
Al final de la seua intervenci�, Albert Girona s�ha referit a la necessitat de construir un
relat nou de la cultura valenciana no basat en el que ha qualificat d��ocurr�ncies�, un
treball per al qual ha demanat la col�laboraci� del CVC.
Posteriorment, el Ple de l�entitat ha continuat la seua sessi� ordin�ria, ja sense la
pres�ncia del secretari auton�mic, en la qual ha aprovat un informe sobre la
conveni�ncia de conservar i habilitar alguns dels refugis antiaeris de la guerra civil
encara en bon estat de conservaci�, per tal de preservar la mem�ria hist�rica; un altre
informe sobre drets d�autor i la legislaci� referent a la propietat intel�lectual (a m�s, la
Comissi� Jur�dica est� treballant en un informe sobre la incompatibilitat entre la
percepci� de drets d�autor i el cobrament de pensions per jubilaci�), i un tercer a favor
de recon�ixer a l�Academia Valenciana de la M�sica la qualificaci� d��acad�mia
valenciana�. Finalment el Ple ha aprovat les �bases d�execuci� del r�gim pressupostari,
comptable i de l�administraci� administrativa� per a l�exercici 2016 i un informe
econ�mic d�execuci� del pressupost corresponent al segon semestre de 2015. Tota esta
informaci� ja pot ser consultada en la p�gina web de la instituci�